Go高性能编程

发布于 2018-06-17 · 本文总共 1053 字 · 阅读大约需要 4 分钟

高效字符串连接

fmt.Sprintf("%v%v", s, i)

// 67588 15625 ns/op

strings.Builder
builder.WriteString()

// 1271404 824 ns/op

bytes.Buffer
buf.WriteString()

// 1039795 1135 ns/op

+=

// 205066 5105 ns/op

strings.Builder性能最好

const numbers = 100

func BenchmarkSprintf(b *testing.B) {
	b.ResetTimer()
	for idx := 0; idx < b.N; idx++ {
		var s string
		for i := 0; i < numbers; i++ {
			s = fmt.Sprintf("%v%v", s, i)
		}
	}
	b.StopTimer()
	// 	67588	   15625 ns/op
	// PASS
}

func BenchmarkStringBuilder(b *testing.B) {
	b.ResetTimer()
	for idx := 0; idx < b.N; idx++ {
		var builder strings.Builder
		for i := 0; i < numbers; i++ {
			builder.WriteString(strconv.Itoa(i))

		}
		_ = builder.String()
	}
	b.StopTimer()
	// 	1271404	    824 ns/op
	// PASS
}

func BenchmarkBytesBuf(b *testing.B) {
	b.ResetTimer()
	for idx := 0; idx < b.N; idx++ {
		var buf bytes.Buffer
		for i := 0; i < numbers; i++ {
			buf.WriteString(strconv.Itoa(i))
		}
		_ = buf.String()
	}
	b.StopTimer()
	// 	1039795	   1135 ns/op
	// PASS
}

func BenchmarkStringAdd(b *testing.B) {
	b.ResetTimer()
	for idx := 0; idx < b.N; idx++ {
		var s string
		for i := 0; i < numbers; i++ {
			s += strconv.Itoa(i)
		}

	}
	b.StopTimer()
	// 	205066	   5105 ns/op
	// PASS
}本博客所有文章采用的授权方式为 自由转载-非商用-非衍生-保持署名 ,转载请务必注明出处,谢谢。
声明:
本博客欢迎转发,但请保留原作者信息!
博客地址:邱文奇(qiuwenqi)的博客;
内容系本人学习、研究和总结,如有雷同,实属荣幸!
阅读次数:

文章评论

comments powered by Disqus


章节列表